Monday, January 23, 2012

Parastoo is the essence of freedom

پرستو شبیه تهران من است.. متصل است به شهر. تهران من از پرستو می گذرد. خاکستری، مقاوم، رنگی شبیه امید.
پرستو خود صلح ست.. شبیه میدان آزادی که برای همه جا دارد پراز امکان شنیدن ..پرستو شبیه امید به روزهایی در فرداست.. سر فرصت، صبور، پر حوصله.
پرستو شبیه همان لبخند مدام صورتش.. پرستو شبیه زندان نیست
پرستو یار دبستانی من..، پرستو خود آزادیست.

No comments:

Post a Comment